Đổi mới sáng tạo (innovation) là gì?

09/10/2019

Đổi mới sáng tạo (innovation) là gì?

 
 
 
Kết quả hình ảnh cho doi moi sang tao
 
  • Căn cứ pháp lý: Điều 3 Luật khoa học và công nghệ năm 2013

    Đổi mới sáng tạo (innovation) là việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa.