Lần đầu tiên có quy tắc ứng xử học đường

22/04/2019

Lần đầu tiên có quy tắc ứng xử học đườngLần đầu tiên, ngành giáo dục có một thông tư riêng quy định quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục. Thông tư này áp dụng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người học và cha mẹ người học.

Lần đầu tiên có quy tắc ứng xử học đường

VietNamNet